Regulamin akcji „Słoniki dla Pawła”.

REGULAMIN
akcji „Słoniki dla Pawła”.

 1. Organizatorem akcji „Słoniki dla Pawła” jest Fundacja Ponad Przeszkodami z/s. w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270 lok. 1402, dalej zwana Fundacją.
 2. Akcja „Słoniki dla Pawła” jest częścią programu działań charytatywnych, prowadzonych przez Organizatora pod hasłem „Paweł Wstań!”
 3. Celem wszelkich inicjatyw dobroczynnych, zarówno w zakresie programu „Paweł Wstań!”, jak i akcji „Słoniki dla Pawła” jest pozyskanie funduszy i możliwości operacyjnych leczenia Pawła Fibakiewicza (podopiecznego Fundacji Ponad Przeszkodami) dla odwrócenia skutków jego ciężkiego, pourazowego kalectwa.
 4. W zakresie akcji „Słoniki dla Pawła” Organizator umożliwia rozmaitym środowiskom i grupom społecznym tworzenie dzieł artystycznych o tematyce licującej z hasłem akcji.
 5. Dzieła uczestników, ich ekspozycja oraz sam proces ich tworzenia jest w zamyśle Organizatora sposobem promocji i oddziaływania społecznego. Organizator upowszechnia w ten sposób przesłanie swojego podstawowego programu „Paweł Wstań!” oraz kształtuje postawy altruistyczne w szczególności wśród młodzieży.
 6. Dzieła uczestników, którzy wyrażą na to zgodę, mogą być przedmiotem licytacji charytatywnych, z których całość pozyskanych środków zostanie przeznaczona na cel programu charytatywnego „Paweł Wstań!”
 7. Wytworzone przez uczestników dzieła będą przedmiotem wystaw organizowanych przez Organizatora.
 8. Organizator deklaruje przeprowadzenie co najmniej dwóch publicznych ekspozycji dzieł uczestników na terenie woj. łódzkiego.
 9. Pierwsza wystawa prac, o zasięgu miejskim – łódzkim, odbędzie się w terminie 02.-05. stycznia 2019 r., w miejscu podanym w terminie późniejszym przez Organizatora.
 10. Druga wystawa finałowa, o zasięgu wojewódzkim, planowana jest po zakończeniu akcji, tj. w pierwszym tygodniu lutego 2019 r. O miejscu i czasie wystawy Organizator powiadomi publicznie z odpowiednim wyprzedzeniem.
 11. Preferowaną formą dzieł artystycznych uczestników jest grafika monochromatyczna lub kolorowa, wykonana odręcznie na podłożu papierowym w formacie A4.
 12. Dzieła, które nie spełnią wymagań określonych w pkt. 11, a których forma wykonania lub gabaryty istotnie utrudniać będą transport lub ekspozycję mogą nie zostać przyjęte przez Organizatora.
 13. Uczestnicy w sposób indywidualny lub zbiorowy mogą przekazywać Organizatorowi swoje dzieła w dwóch terminach:
 14. do dnia 31 grudnia 2018 r.
 15. do dnia 31 stycznia 2019 r.
 16. Placówki szkolne deklarujące uczestnictwo w akcji swoich uczniów w liczbie minimum 30 osób mogą uzyskać od Organizatora artykuły papiernicze i przybory rysunkowe potrzebne dla wytworzenia dzieł artystycznych.
 17. Każdy uczestnik akcji ma możliwość upublicznienia własnego autorstwa poprzez podpisanie swojego dzieła.
 18. Upublicznienie autorstwa, zezwolenie na wykorzystanie własnego dzieła w licytacji charytatywnej oraz udostępnienie swojego wizerunku i ewentualnie innych dóbr osobistych na potrzeby profesjonalnych nagrań audiowizualnych realizowanych przez przedstawicieli mediów w czasie trwania akcji wymaga udzielenia przez uczestnika na każdą z tych rzeczy odrębnej zgody na zapewnionym przez organizatora formularzu.
 19. Organizator przyjmuje zgłoszenia do akcji, udziela wyjaśnień i rozpatruje ewentualne wnioski lub skargi bezpośrednio. Nawiązanie kontaktu z Organizatorem w każdej konkretnej sprawie jest możliwe w dni robocze w godz. 08.00-18.00 telefonicznie pod n-rem: +48-577-077-022 / +48-577-077-033 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ponadprzeszkodami@gmail.com, względnie pod adresem https://www.facebook.com/events/964365330420656/

 

Marcin Boziński – Prezes Zarządu.

REGULAMIN SŁONIKI DLA PAWŁA [KLIKNIJ,ABY POBRAĆ]
FORMULARZ DANE OSOBOWE [KLIKNIJ, ABY POBRAĆ]

Zgoda rodzica na przetwarzanie danych [KLIKNIJ, ABY POBRAĆ]