Statut

STATUT FUNDACJI

„Fundacja Ponad Przeszkodami”

Mocą uchwały Fundatora z dnia 03 sierpnia 2017 r. został nadany następujący statut:

 • 1.
 1. „Fundacja Ponad Przeszkodami” zwana dalej „Fundacją” jest ustanowiona przez Tomasza Jagielskiego, zwanego dalej „Fundatorem”.
 2. Fundacja jest ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańska 54/204 pod numerem repertorium A 1084/2017 z dnia 02 sierpnia 2017r.
 3. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 4. Właściwym sądem rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi.
 5. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 2.
 1. Głównym zadaniem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego.
 2. Fundacje powołano do realizacji celów pożytku publicznego w następujących obszarach:
  • działalność charytatywna;
  • ochrona i promocja zdrowia;
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób;
 3. Realizacja celów statutowych Fundacji polega na organizowaniu w kraju i za granicą:
  • świadczenia dobroczynności, poprzez przekazywanie własnych i pozyskanych środków materialnych osobom będącym w rażącym ubóstwie i potrzebującym pomocy z powodu stanu zdrowia, podeszłego wieku lub zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i katastrof bądź to instytucjom, zajmującym się wspieraniem takich osób;
  • działań na rzecz ochrony zdrowia, poprzez gromadzenie i przekazywanie środków osobom chorym i niepełnosprawnym w celu umożliwienia korzystania z opieki medycznej, zakupu lekarstw, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego w szpitalach, hospicjach i innych ośrodkach zdrowia;
  • pomocy społecznej, poprzez angażowanie własnych i pozyskanych środków materialnych w zaspokajanie niezbędnych potrzeb egzystencjalnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w tym umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka i doprowadzania do życiowego usamodzielnienia.
 4. Ministrem właściwym ze względu na charakter i cele Fundacji jest Minister Zdrowia.
 5. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.
 • 3.
 1. Fundacja jest apolityczna, a jej działalność w zakresie statutowych celów nastawiona jest na czynienie pożytku publicznego.
 2. Fundacja w swym działaniu kieruje się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka.
 3. Fundacja jest życzliwie nastawiona do świata, wrażliwa na krzywdy i nieszczęścia osób bez względu na stan zdrowia fizycznego, psychicznego, poziom intelektualny i status społeczny.
 • 4.
 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
 • 5.
 1. Fundację powołano na czas nieokreślony.
 2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 • 6.
 1. Fundacja może tworzyć jednostki terenowe, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.
 2. Fundacja może przystępować do innych krajowych bądź zagranicznych fundacji, zrzeszeń, stowarzyszeń i organizacji społecznych o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
 • 7.
 1. Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski przyznany przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Fundusz założycielski jest w całości przeznaczony na prowadzenie działalności statutowej.
 3. Cały dochód z działalności Fundacji jest przeznaczony na działalność statutową i jej bieżącą obsługę administracyjną w niezbędnym zakresie.
 • 8.
 1. Przychody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
  • darowizn, spadków, zapisów,
  • subwencji osób prawnych,
  • zbiórek i imprez publicznych,
  • majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
  • odpłatnej działalności statutowej.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 • 9.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie  o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 • 10.
 1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem jest organem obligatoryjnym Fundacji powoływanym przez Fundatora na czas nieokreślony.
 2. Zarząd tworzy zespół składający się od 1 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora w każdym czasie.
 3. Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu.
 4. W skład Zarządu może wchodzić osoba reprezentująca Fundatora.
 5. Regulamin Zarządu określający funkcje i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu oraz ich wynagrodzenie ustala i zatwierdza Fundator.
 6. Decyzje dotyczące zawierania umów ze stosunku pracy z członkami Zarządu oraz ustalania zasad i wysokości ich wynagrodzenia, podejmuje Fundator.
 7. Zarząd jest powoływany na czas nieokreślony i pracuje w systemie bezkadencyjnym.
 • 11.

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo prezes Zarządu, lub – w przypadku zarządu wieloosobowego – wiceprezes Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu.

 • 12.
 1. Jeżeli w Fundacji powołano zarząd wieloosobowy, zarząd ten podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków w tym prezesa lub wiceprezesa zarządu
 2. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć pełnomocnik Fundatora oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
 3. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 • 13.

Uprawnienia Zarządu:

 • kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 • opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
 • powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
 • ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,
 • kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
 • ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji.
 • powoływanie i odwoływanie kierownictwa jednostki terenowej, innej jednostki autonomicznej organizacyjnie wyodrębnionej.
 • 14.
 1. Dla efektywniejszej realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć jednostki terenowe, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.
 2. Jednostki terenowe są tworzone oraz likwidowane w drodze uchwały Zarządu.
 3. Jednostki terenowe korzystają z osobowości prawnej Fundacji na podstawie pełnomocnictw udzielonych im przez Zarząd.
 4. Kierownik jednostki terenowej podlega bezpośrednio prezesowi Zarządu.
 5. Zarząd może w drodze uchwały określić szczegółową strukturę organizacyjną i organy funkcyjne jednostki terenowej.
 • 15.
 1. Jednostka terenowa przyjmuje do stosowania postanowienia Statutu Fundacji.
 2. Każda jednostka terenowa ma własny Zarząd i może powołać Radę Programową.
 3. Zarząd jednostki terenowej jest powoływany przez Zarząd Fundacji.
 4. Radę Programową powołuje Zarząd na wniosek Zarządu jednostki terenowej.
 • 16.
 1. Jednostka terenowa podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, jako oddział Fundacji.
 2. Z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego jednostka terenowa korzysta z osobowości prawnej Fundacji.
 • 17.

W sprawach nieuregulowanych przepisami dotyczącymi jednostek terenowych mają zastosowanie zapisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 • 18.
 1. Zmiana Statutu, w tym także zmiana celu działalności Fundacji, może nastąpić w drodze uchwały Fundatora.
 • 19.
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, osiągnięcia celu dla którego była ustanowiona lub z innych ważnych przyczyn obiektywnych.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
 3. Fundator wyznacza likwidatora Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się wskazanej przez Fundatora jednostce mającej status organizacji pożytku publicznego z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach.
 5. Zabronione jest:
  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • 20.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi.

W imieniu Fundatora Fundacji Ponad Przeszkodami

Marcin Boziński

Łódź dnia 03 sierpnia 2017 r.